1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony https://NORDJACHT.PL/ (dalej jako „Serwis”) jest własnością:

  • GRUPA AQUAMED Sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynie, posługującego się NIP: 739-392-69-78, numerem REGON: 3831659740000 w zakresie podstron: nordjacht.pl/czarter/balt1018tytan/; nordjacht.pl/czarter/suncamper35/, nordjacht.pl/czarter/stillo30/, nordjacht.pl/czarter/coral750/,  
  • Aquamed Adrian WÓJCIK z siedzibą w Giżycku, posługującego się NIP: 845-193-43-70, numerem REGON:360035695 w zakresie podstron: nordjacht.pl/czarter/janmor700/, nordjacht.pl/czarter/balt918tytan/
  • kontrahentów Nordjacht.pl

dalej zwanymi „Usługodawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: INFO@NORDJACHT.PL.

1.2. Warunki zamawiania usług w Serwisie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych powyżej 14 roku życia, mających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”). Złożenie zamówienia w Serwisie przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych wyrażonej w formie pisemnej. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodę należy dostarczyć listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany w pkt 1.1.

1.4. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zarezerwowanie czarteru jachtu (zwanego dalej „Czarterem” w bieżącym sezonie letnim poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości czarteru. 

1.5. Podane przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu ceny Czarterów są cenami brutto.

1.6. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Serwisu informacje handlowe, w tym ceny oraz  opisy Czarterów, nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.7. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi dodatkowe związane z procesem zawierania umów o realizację Czarteru.

1.8. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania dostępnych terminów Czarterów oraz składania zamówień, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę niezbędne są:

  • urządzenie elektroniczne typu tablet, telefon lub komputer z dostępem do Internetu;
  • zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptująca pliki typu „cookies”;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.9. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Serwisu.

1.10. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

1.11. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

1.12. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania z Serwisu, w szczególności do składania zamówień w Serwisie.

2. Zamówienie Czarteru

2.1. Złożenie zamówienia Czarteru odbywa się za pomocą interaktywnego formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Po wybraniu odpowiedniego terminu czarteru, Klientowi wyświetla się obliczona wartość Czarteru oraz wysokość zaliczki. W celu zamówienia rezerwacji należy kliknąć przycisk „Opłać rezerwację” oraz podać następujące dane: a) imię i nazwisko Klienta; b) numer telefonu c) adres e-mail.

2.2. Zamówienie wybranych Pakietów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem „Kupuję i płacę“). Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3. Zawarcie umowy o realizację Czarteru (dalej jako „Umowa”) następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, wysłanego automatycznie przez Usługodawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

2.5. Zabrania się wprowadzania na czarterowany jacht wszelkich zwierząt.

2.6. Usługodawca pobiera od Klienta kaucję w wysokości 1500 zł za jachty żaglowe oraz 3000 zł za jachty motorowe. Kaucja jest zwracana w całości w przypadku bezszkodowego rozliczenia czarteru. 

2.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu kaucji w przypadku braku możliwości ustalenia wysokości szkody w dniu zdania jachtu do momentu uzyskania wyceny szkody.

3. Płatności

3.1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24 w jednej z form dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. Operatorem płatności online jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, posiadająca NIP 779-23-08-495 oraz REGON 300523444.

3.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

4. Prawo odstąpienia od Umowy

4.1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług w ramach Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po upływie tego terminu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Usługodawca rozpocznie realizację usług w ramach Usługi, zgodnie z terminem początku Rezerwacji wybranej przez Klienta.

4.3. Usługodawca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 – dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), w szczególności umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.4. Klient będący konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 6.1 z wykorzystaniem formularza o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza, który jest udostępniony na stronie internetowej Serwisu i stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu lub w innej wybranej przez siebie formie. W takiej sytuacji, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu konsumentem wiadomości potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres/telefon z którego otrzymał powołane oświadczenie. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Usługodawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu został wskazany w pkt 1.1.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Usługodawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

4.6. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

5. Reklamacje i odpowiedzialność

5.1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi w ramach Pakietu z zachowaniem należytej staranności oraz dostarczyć Treści Cyfrowe bez wad.

5.2. Usługodawca odpowiada względem Klienta za nienależyte wykonanie usług w ramach Usługi

5.3. Reklamacja usług świadczonych przez Usługodawcę może zostać złożona przez Użytkownika przy użyciu Danych Kontaktowych. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Klienta. Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Klienta nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

5.4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient otrzyma opinię o niezasadności reklamacji.

5.5. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, wobec których odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty uboczne realizacji Pakietu przez Klienta, wynikające z okoliczności dotyczących Klienta, które nie były znane Usługodawcy i których nie mógł on przewidzieć na podstawie wyników badań przedstawionych przez Klienta.

5.7. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy i jest ograniczona do ceny netto Usługi.

5.8. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego umowy Klientowi niebędącemu konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

5.9. Postanowienie ust. 7.8 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Usługodawca zgodnie i stosownie wg podziału z pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu

6.2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymaga podania określonych danych osobowych Klienta.

6.4. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, o których mowa w pkt 10.2 i 10.3, ma na celu wyłącznie prawidłową realizację zamówień, a także prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

6.5. Za wyraźną zgodą Klienta usługodawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania  zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W celu złożenia zamówienia w Serwisie, a także korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

7.3. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Klientem niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

7.5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. .

7.6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2020 r.

Informacje o cookie

Na stronie nordjacht.pl używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.